Shanghai 上海 / Beijing 北京 / Guangzhou 广州
所有项目

中国科技馆展馆设计搭建

该展览在中国科技馆短期展厅,面积2300平米

1486534340125833.jpg

1486534341391412.jpg

1486534342423378.jpg

1486534343526826.jpg

1486534345313122.jpg

1486534346134795.jpg

1486534380574504.jpg

1486534380943828.jpg

1486534384445928.jpg

1486534385957878.jpg

1486534385345448.jpg


所有项目

中国科技馆展馆设计搭建QQ : 19977272
TEL:01082421250